thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Staclazide 30 MR
Staclazide 30 MR

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Rosiglitazone STADA® 4mg
Rosiglitazone STADA® 4mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Pranstad 1
Pranstad 1

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính repaglinid

Liên hệ

chi tiết
Pioglitazone STADA® 30mg
Pioglitazone STADA® 30mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Pioglitazone STADA® 15mg
Pioglitazone STADA® 15mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Metformin STADA® 850 mg
Metformin STADA® 850 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính metformin

Liên hệ

chi tiết
Metformin STADA® 500 mg
Metformin STADA® 500 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính metformin

Liên hệ

chi tiết
Glimepiride STADA® 2mg/4mg
Glimepiride STADA® 2mg/4mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
Gliclazide STADA® 80 mg
Gliclazide STADA® 80 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Glibenclamide STADA® 5 mg
Glibenclamide STADA® 5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
DIAMICRON MR 60MG
DIAMICRON MR 60MG

Nhà sản xuất SERVIER

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
DIAMICRON MR 30MG
DIAMICRON MR 30MG

Nhà sản xuất SERVIER

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
JANUMET 50MG/1000MG
JANUMET 50MG/1000MG

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AMARYL 4 MG
AMARYL 4 MG

Nhà sản xuất SANOFI

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AMARYL 2 MG
AMARYL 2 MG

Nhà sản xuất SANOFI

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết