thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Hydrea 500mg
Hydrea 500mg

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
KEYTRUDA
KEYTRUDA

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NEXAVAR 200MG
NEXAVAR 200MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Sorafenib 200mg
Sorafenib 200mg

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Erlocip 150mg
Erlocip 150mg

Nhà sản xuất Cipla

Thành phần hoạt tính Erlotinid

Liên hệ

chi tiết
HERCEPTIN 150MG
HERCEPTIN 150MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AROMASIN 25MG
AROMASIN 25MG

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Exemestane

Liên hệ

chi tiết
Xovoltib 40mg
Xovoltib 40mg

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính Afatinib

Liên hệ

chi tiết
Anzatax
Anzatax

Nhà sản xuất Mayne Pharm

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
FEMARA 2.5MG
FEMARA 2.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
Alkeran 2mg
Alkeran 2mg

Nhà sản xuất Aspen

Thành phần hoạt tính Melphalan

Liên hệ

chi tiết
Leunase
Leunase

Nhà sản xuất Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
SUTENT 12.5MG
SUTENT 12.5MG

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Sunitinib

Liên hệ

chi tiết
ZYTIGA 250MG
ZYTIGA 250MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
TEMODAL 100MG
TEMODAL 100MG

Nhà sản xuất Schering-Plough

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 30MG
NAVELBINE 30MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 20MG
NAVELBINE 20MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
EXJADE 250MG
EXJADE 250MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ALIMTA 500MG
ALIMTA 500MG

Nhà sản xuất Lilly

Thành phần hoạt tính Pemetrexed

Liên hệ

chi tiết
TARCEVA 150MG
TARCEVA 150MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính Erlotinib

Liên hệ

chi tiết
XELODA 500MG
XELODA 500MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZOMETA 4MG 100ML
ZOMETA 4MG 100ML

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Acid ...

Liên hệ

chi tiết
PURI-NETHOL 50MG
PURI-NETHOL 50MG

Nhà sản xuất Aspen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết