thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Hydrea 500mg
Hydrea 500mg

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.75MG
CERTICAN 0.75MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.25MG
CERTICAN 0.25MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.5MG
CERTICAN 0.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
PROGRAF 0,5mg
PROGRAF 0,5mg

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
AROMASIN 25MG
AROMASIN 25MG

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Exemestane

Liên hệ

chi tiết
Xovoltib 40mg
Xovoltib 40mg

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính Afatinib

Liên hệ

chi tiết
BOTOX 1VIAL
BOTOX 1VIAL

Nhà sản xuất Allergan

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
MYFORTIC 360MG
MYFORTIC 360MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
FEMARA 2.5MG
FEMARA 2.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
Dostinex 0.5mg
Dostinex 0.5mg

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Alkeran 2mg
Alkeran 2mg

Nhà sản xuất Aspen

Thành phần hoạt tính Melphalan

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 50MG
TOPAMAX 50MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 25MG
TOPAMAX 25MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
AVODART  0.5MG
AVODART 0.5MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZYTIGA 250MG
ZYTIGA 250MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
STALEVO 100/37.5/200MG
STALEVO 100/37.5/200MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Levodopa, ...

Liên hệ

chi tiết
STALEVO 100/25/200MG
STALEVO 100/25/200MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Levodopa, ...

Liên hệ

chi tiết
TEMODAL 100MG
TEMODAL 100MG

Nhà sản xuất Schering-Plough

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 30MG
NAVELBINE 30MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 20MG
NAVELBINE 20MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
EXJADE 250MG
EXJADE 250MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ALIMTA 500MG
ALIMTA 500MG

Nhà sản xuất Lilly

Thành phần hoạt tính Pemetrexed

Liên hệ

chi tiết