thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Albendazol STADA® 200 mg
Albendazol STADA® 200 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính albendazol

Liên hệ

chi tiết
Valsartan STADA® 80 mg/160 mg
Valsartan STADA® 80 mg/160 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính valsartan

Liên hệ

chi tiết
Trimetazidine STADA® 35 mg MR
Trimetazidine STADA® 35 mg MR

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Trimetazidin STADA® 20 mg
Trimetazidin STADA® 20 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Telmisartan STADA® 40 mg
Telmisartan STADA® 40 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Stadovas 10
Stadovas 10

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Amlodipin

Liên hệ

chi tiết
Stadovas 5
Stadovas 5

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Amlodipin

Liên hệ

chi tiết
Simvastatin STADA® 10/20 mg
Simvastatin STADA® 10/20 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Sezstad 10
Sezstad 10

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ezetimib

Liên hệ

chi tiết
Rosuvastatin STADA® 10 mg/20 mg
Rosuvastatin STADA® 10 mg/20 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Perindastad 4
Perindastad 4

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Pamidstad 2,5
Pamidstad 2,5

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính indapamid ...

Liên hệ

chi tiết
Nitrostad retard 2.5
Nitrostad retard 2.5

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Nifedipin T20 STADA® retard
Nifedipin T20 STADA® retard

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Nifedipin

Liên hệ

chi tiết
Nifedipin STADA® 10 mg
Nifedipin STADA® 10 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Nifedipin

Liên hệ

chi tiết
Nebivolol STADA® 5 mg
Nebivolol STADA® 5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính nebivolol

Liên hệ

chi tiết
Lostad HCT 50/12,5 mg
Lostad HCT 50/12,5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính losartan ...

Liên hệ

chi tiết
Losartan STADA® 50 mg
Losartan STADA® 50 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính losartan

Liên hệ

chi tiết
Losartan STADA® 25 mg
Losartan STADA® 25 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính losartan

Liên hệ

chi tiết
Lisinopril STADA® 10 mg
Lisinopril STADA® 10 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Lipistad 20
Lipistad 20

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Lipistad 10
Lipistad 10

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Lercastad 10/Lercastad 20
Lercastad 10/Lercastad 20

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ISMN STADA® 60 mg
ISMN STADA® 60 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết